Termin 6    ERL    Fråga 1104

Vilken faktor påverkar INTE hur stor dos Levaxin man initialt ska ge till en patient med påvisad hypothyreos?

Till äldre patienter, patienter med kardiovaskulära sjukdomar samt till patienter med mycket grav hypothyreos rekommenderas en startdos på 25 mikrogram per dag. Äldre individer har större risk för förmaksflimmer vid för höga doser Levaxin. Kardiovaskulärt sjuka personer riskerar att bli sämre i sin sjukdom om insättningsdosen är alltför hög. Även graden av hypothyreos och varaktigheten bör beaktas vid insättandet av Levaxin, troligen beroende på receptorförändringar (ökat antal och känslighet) vid långt gången hypothyreos.

Hos personer som inte möter något av dessa kriterier kan en startdos på 50 mikrogram om dagen vara lämplig.

Doshöjning sker sedan med 25 mikrogram var 4e-6e vecka tills TSH och T4 når sina respektive referensintervall. Hos yngre personer vill man gärna pressa ned TSH mot den lägre gränsen. Slutdosen påverkas bl.a. av kroppsstorlek, ålder, kön och symptom.

Ofta tar det flera månader, upp till ett halvår, innan personen känner sig helt frisk med behandlingen.

Gravida bör få en snabbare doshöjning då tyroxinbrist kan leda till allvarliga fosterskador.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in