Termin 2    CREN    Fråga 945

Sant/Falskt? - Det parasympatiska nervsystemet minskar aktiviteten i pacemakerceller i hjärtat via signaler till muskarina receptorer.

Parasympatisk aktivitet genom vagusnerven leder till minskad aktivitet och långsammare depolarisering av pacemakerceller i hjärtat.

Parasympatisk och sympatisk effekt på hjärtat

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in