Termin 2    NSPR    Fråga 820

GABA är den vanligast förekommande inhibitoriska neurotransmittorn i CNS. Hur verkar GABA hämmande på den postsynaptiska cellen?

GABA som frisätts från den presynaptiska terminalen binder till GABAA receptorer på den postsynaptiska cellen. GABAA receptorerna är jonkanaler permeabla för Cl-. I de flesta nervceller är Nernstpotentialen för Cl- omkring -70 mV så inflöde av Cl- kommer att hyperpolarisera cellen och fjärma membranpotentialen från tröskelvärdet att öppna spänningskänsliga Na+ kanaler och initiera en aktionspotential.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in