Termin 11    Allmanmedicin    Fråga 1671

Vad ingår INTE i en fördjupad läkemedelsgenomgång?

En fördjupad läkemedelsgenomgång innebär en systematisk bedömning och omprövning av en patients ordinerade och använda läkemedel utifrån patientens hälsotillstånd och behov, i syfte att uppnå en ändamålsenlig och säker läkemedelsbehandling och lösa läkemedelsrelaterade problem.
För varje läkemedel på listan bör indikation, effekt, dosering, biverkningar och nytta i förhållande till övriga läkemedel värderas.

Förhållandet nytta/kostnad har ingen plats vid en läkemedelsgenomgång,

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in