Termin 11    Allmanmedicin    Fråga 1634

Vilket av följande är INTE ett s.k. centorkriterium?

Innan snabbtest för GAS (grupp A-streptokocker/Streptococcus pyogenes) tas vid misstänkt bakteriell faryngotonsillit måste minst tre av fyra centorkriterier vara uppfyllda.

Centorkriterierna
- Frånvaro av hosta
- Ömmande lymfadeniter i käkvinklarna
- Feber ≥ 38,5 °C
- Beläggningar på tonsillerna

För barn mellan tre och sex år räcker det med svullna och rodnade tonsiller istället för beläggningar på tonsillerna.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in