Termin 10    IBI    Fråga 1604

Vilket av följande gastroenteritorsakande virus ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet?

Rotavirus ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet, och därmed har sannolikheten att barn drabbas av allvarlig gastroenterit orsakad av rotavirus minskat påtagligt de senaste åren.

Utöver rotavirus ingår även difteri, tetanus, pertussis/kikhosta, HiB, pneumokocker, mässling, röda hund, påssjuka, polio och HPV.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in