Termin 10    ERL    Fråga 1598

Hur behandlas icke-spridd epitelial ovarialcancer?

Behandlingen av ovarialcancer är oftast primärt kirurgisk med adjuvant onkologisk behandling (cytostatika) postoperativt. Syftet med kirurgin är att avlägsna all synlig makroskopisk tumör, d.v.s. att uppnå makroskopisk radikalitet. Därefter behandlar man med cytostatika för att ta död på mikroskopiskt kvarlämnade tumörområden lokalt samt mikroskopiska metastaser.

I primär behandling ger radiologisk behandling ingen nytta.

Vid avancerat stadium (> FIGO stadium I) behövs alltid adjuvant cytostatikabehandling (kombinationsbehandling med platinol och paclitaxcel, ev. i kombination med angiogeneshämmare) efter kirurgisk behandling

Vid spridd cancer där kirurgin inte kan förväntas uppnå makroskopisk radikalitet startar man med neoadjuvant cytostatika och sedan fördröjd primärkirurgi med samma syfte som vid primärkirurgi.

FIGO - stadieindelning av ovarialcancer

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in