Termin 10    IBI    Fråga 1589

Covid-19 kan delas upp i tre olika faser. Vilken fas hör INTE hit?

Proliferativ fas är påhittad. Resterande är riktiga faser vid Covid-19. De uppträder i följande ordning:

1. Tidig fas: Spike-ytprotein => ACE2-receptorn på luftvägsepitelceller, tar över värdcellens maskineri för att utnyttja till virusreplikation. Inflammationssignaler sänds ut av de infekterade cellerna. Milda symtom såsom feber och luftvägsinflammation ses. Mild/måttlig påverkan på inflammatoriska prover såsom CRP, ferritin, LD, IL-6 och D-dimer.

2. Pulmonell fas: Värdförsvaret tilltar med ökad inflammation i lungvävnaden (epitel-endotelbarriären skadas, ökad invandring av immunförsvarets celler etc). Takypné och hypoxi uppstår och patologisk lungradiologi ses. Tilltagande påverkan på inflammationsprover, men procalcitonin vanligen lågt.

3. Hyperinflammatorisk fas: Kraftfullt inflammatoriskt svar som vanligen ger upphov till ARDS, men även SIRS/chock och multiorgansvikt ses.

Faser vid Covid-19-infektion

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in