Termin 9    NSPR    Fråga 1526

Vilket av följande läkemedel kan försämra effekten av ECT?

Stesolid innehåller diazepam. Diazepam är en bensodiazepin. Bensodiazepiner höjer kramptröskeln (har en antikonvulsiv effekt) vilket gör att de kan minska den antidepressiva effekten av ECT. Man bör därmed sätta ut bensodiazepiner under en tid motsvarande deras halveringstid innan patienten genomgår ECT-behandling. Om man av någon anledning inte kan sätta ut bensodiazepinerna hos en patient kan man i samband med narkosen använda sig av bensodiazepinantagonisten flumazenil.

Inte heller antiepileptika bör ges samtidigt som ECT, av samma skäl som ovan.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in