Termin 9    NSPR    Fråga 1524

Vilken behandling är central vid irit?

Kortikosteroider ges topikalt vid irit. Exempel är Isopto-Maxidex ögondroppas. Man ger 1-2 droppar x 3-12. Nedtrappning sker vid förbättring (vanligen efter 1 vecka). Steroider dämpar inflammationen vid irit. Vid en svår irit kan man även ge kortison per oralt, t.ex. Prednisolontabletter.

Atropinögondroppar (parasympaticolytika) 1 droppe x 2-3 och ev. sympatomimetika i form av fenylefrin ögondroppar 1 droppe x 2. Framkallar mydriasis (pupillvidgning). Detta minskar smärtan genom att iris immobiliseras, minskar exsudationen till främre kammaren, sliter bakre irissynechier (mot linskapseln), hindrar pupillblockad (grund främre kammare och sekundär tryckstegring) samt friar den optiska zonen från inflammatorisk vävnad.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in