Termin 9    NSPR    Fråga 1516

En patient tvångsvårdas (intagen LPT) inneliggande på psykiatrisk avdelning och stör allt mer vården för övriga patienter på avdelningen. Vem får ordinera avskiljning av patienten?

Avskiljning regleras i 20 § LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård), och säger att en patient som med sitt beteende allvarligt försvårar vården av de andra patienterna får hållas avskild från dem, i högst 8 timmar, efter beslut av chefsöverläkaren. Patienten ska under avskiljningen övervakas av personal.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in