Termin 9    NSPR    Fråga 1499

ADHD kan behandlas med centralstimulantia. Ett annat alternativ är atomoxetin (Strattera™) som är en annan typ av läkemedel. Vilken är främsta verkningsmekanismen för atomoxetin (Strattera™)?

Atomoxetin hämmar aktiviteten i noradrenalintransportören NET och ökar därmed post-synaptisk noradrenerg signalering, och i viss mån ökar även dopamin som är en besläktad neurotransmittor.

Reversering av monoamintransportörerna DAT och NET samt VMAT fås av centralstimulerande medel som t.ex. metylfenidat och lisdexamfetamin.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in