Termin 9    NSPR    Fråga 1488

Ett status epileptikus kan delas in i 4 olika stadier som styr vilken behandling som är lämplig. Vilket stadium är INTE ett av dessa fyra?

Status epilepticus delas in i:
* 0–30 minuter - tidigt status epilepticus
* 30–120 minuter - etablerat status epilepticus
* 2–24 timmar - refraktärt status epilepticus
* därefter - superrefraktärt status epilepticus

"Paroxysmalt (plötslig eller anfallsvis) status epilepticus" är av oss påhittat och hör inte hit.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in