Termin 9    NSPR    Fråga 1479

Vad av följande är INTE en vanlig orsak till långsamt progredierande synnedsättning hos äldre?

Katarakt (grå starr) är den absolut vanligaste orsaken, glaukom (grön starr) samt senil makuladegeneration är också relativt vanliga orsaker till progredierande synnedsättning hos äldre.
Amaurosis fugax är en akut synnedsättning och tillika ett symptom vid TIA (transitorisk ischemisk attack) och hör således inte hit.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in