Termin 9    NSPR    Fråga 1469

För att skriva vårdintyg på en patient som inte redan från början frivilligt accepterat inneliggande vård behöver 3 kriterier sannolikt vara uppfyllda. Vilket är INTE ett av dessa tre?

Kraven för att kunna skriva ett vårdintyg är:
1. Allvarlig psykisk störning
2. Behov av psykiatrisk heldygnsvård
3. Motsätter sig eller kan inte ta ett grundat ställningstagande till föreslagen vård

Även om patienten ofta har en hög suicidrisk är detta inte ett krav.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in