Termin 9    NSPR    Fråga 1440

Vilket av följande är ett kardinalsymptom vid depression?

Enligt DSM V finns två kardinalsymptom vid depression: anhedoni (oförmåga att njuta/glädjas) med minskat intresse samt nedstämdhet. För att ställa diagnos krävs att minst ett av dessa (plus fyra av en rad andra symptom) uppfylls. Symptomdurationen måste även vara minst 2 veckor, och patienten ska lida av detta eller uppleva en funktionsinskränkning.

Diagnoskriterier enligt DSM V

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in