Termin 9    NSPR    Fråga 1416

Vad av följande är en allvarlig komplikation till akut mediaotit?

Mastoidit är en mycket allvarlig, men turligt nog även ovanligt, komplikation till akut mediaotit. Symptom inkluderar rodnad, svullnad och smärta bakom örat, feber och nedsatt allmäntillstånd. Ska handläggas av ÖNH-specialister på slutenvårdsavdelning. Patienten behandlas med bredspektrumantibiotika.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in