Termin 7    PU    Fråga 1362

Vad skiljer ett kvalitetsregister från ett hälsodataregister inom Sveriges officiella statistik?

Hälsodataregister är obligatoriska, kvalitetsregister frivilliga, de regleras delvis av olika lagar m.m. Med kvalitetsregister avses en strukturerad och automatiserad samling av personuppgifter som inrättats särskilt för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet.
Kvalitetsregister ska möjliggöra jämförelser inom hälso- och sjukvården på nationell och regional nivå.

Huvudtyper av data i kvalitetsregister: bakgrundsfaktorer till sjukdom, sjukvårdsstruktur, processer och resultatmått som kan användas för kvalitetsarbete. Data som enbart ska användas i forskningssyfte får ej finnas i kvalitetsregistren.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in