Termin 7    CREN    Fråga 1308

Vilket av följande prover/provkategorier är du INTE särskilt intresserad av när du utför en preoperativ bedömning på en i övrigt frisk patient som ska opereras för bukaortaaneurysm?

Du är inte särskilt intresserad av att ta ett leverstatus.

Blodstatus, med fokus på Hb behövs för att bedöma riskerna för och vid per- och postoperativ blödning. Blodstatus kan även indirekt ge information om patientens nutritionsstatus.

Koagulationsstatus behövs för att värdera riskerna för per- och postoperativ blödning.

Kreatinin och elektrolytstatus behövs för att värdera riskerna för njursvikt, kardiella komplikationer (stiger vid elektrolytrubbingar) och för att kunna planera läkemedelsdosering (främst kreatinin).

BAS-test behövs då vi vid stor blödning måste vara beredda att ge patienten erytrocyter (och kanske plasma).

Leverstatus ger inte mycket information i en preoperativ bedömning av detta slaget och vi är således inte intresserade av att ta det. Kan dock vara av intresse vid leversjukdom, gallstas, malignitet, alkoholism, malabsorption och malnutrition.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in