Termin 5    NSPR    Fråga 868

Vilken av följande läkemedel/läkemedelsgrupper används inte som antidepressiva läkemedel?

Laxantia = Laxermedel eller laxativ, ett läkemedel som syftar till att orsaka tarmtömning och hör sålunda ej hit.
TCA = Tricykliska antidepressiva: Ökar 5-HT och NA. Påverkar även ett antal andra kanaler.
SSRI = Serotoninåterupptagshämmare
SNRI = Serotonin och noradrenalin återupptaghämmare
MAO-A-hämmare = Hämmar MAO, Monoaminoxidas, som annars bryter ned monoaminer som dopamin, serotonin och noradrenalin.

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Ska du bara träna inför T5-neurotentan så klickar du på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Logga in