Termin 5    NSPR    Fråga 854

Du utför ett neurologiskt status på en strokepatient som visar motoriskt bortfall på vänster sida av ansiktet. Vilken kranialnerv är engagerad?

N. facialis innerverar ansiktets muskulatur. Nedsatt ansiktsmotorik är ett vanligt symptom vid stroke. Om stroken är drabbar motoriska cortex, corona radiata eller capsula interna ses kontralateralt nedsatt motorik i nedre ansiktshalvan (brukar ses som hängande mungipa och utslätat nasolabialfåra). Om stroken drabbar nervbanorna efter överkorsningen i mitthjärnan ses ipsilateralt nedsatt motorik i hela ansiktshalvan (liksom vid perifer nervskada som uppkommer innan nerven delar sig i mer perifera grenar).

N. facialis
(Minnesregel: To Zanzibar By Motor Car)

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Ska du bara träna inför T5-neurotentan så klickar du på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Logga in