Termin 5    NSPR    Fråga 851

Vad är en kritisk utvecklingsperiod?

Ett exempel är synen. Om ögonen täcks över under en viss period av utvecklingen kommer inte synen utvecklas. Personen kan ha helt fungerande ögon och synbanor men cortex förmår inte processa informationen korrekt och personen blir "blind". Dessa perioder styrs biologiskt av aktiviteten i GABAerga interneuron. Mognar i olika delar av hjärnan vid olika tider.

En period under vilken vissa specifika stimuli är essentiella för att utveckling av en viss förmåga ska ske optimalt kallas sensitiv period. Språket är ett exempel. Rätt stimuli tidigt i livet förenklar språkinlärning. Om dessa stimuli uteblir kan dock individen ändå utvecklas språkligt senare, men detta är lite svårare. Vissa delar av språkutvecklingen har dock kritiska perioder (satsläran - första året).

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Ska du bara träna inför T5-neurotentan så klickar du på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Logga in