Termin 5    NSPR    Fråga 850

Vilket av följande är inte ett bra val vid behandling av förhöjt ICP (intrakraniellt tryck)?

Hyperventilering --> minskat pCO2 --> cerebral vasokonstriktion då hjärnan har en metabolt beroende blödflödesreglering (höga pCO2 leder till vasodilatation då det är ett tecken på ischemi/hypoxi). Minskat blodflöde sänker hemodynamiska trycket och minskar volym i kraniet samt minskar filtration till ECV .

Mannitol (eller annan osmolyt) kommer dra med sig vatten från plasman till urinen --> ökad diures och minskad blodvolym --> sänkt tryck och sänkt ICP (intrakraniellt tryck) då vätska dras från det cerebrala ECV till kärlens lumen.

Även barbiturater kan ges. Då hjärnan reglerar blodflödet utifrån den metabola aktiviteten kommer barbiturater minska blodflödet till hjärnan då de sänker metabolismen. Minskat flöde --> minskat tryck och minskad filtration av plasma till hjärnans ECV (kan dock vara negativt då ett potentiellt lågt cerebralt perfusionstryck kan minska ännu mer och i sig leda till ischemi).

Ventrikeldränage - uttappning av likvor minskar volymen i kraniet och sänker såleder ICP.

Flera mekanismer än de ovan nämnda kan förklara varför dessa behandlingar fungerar.

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Ska du bara träna inför T5-neurotentan så klickar du på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Logga in