Termin 5    NSPR    Fråga 847

Vad beror ett vasogent cerebralt ödem på?

Nedbrytning av tight-junctions mellan endotelcellerna i hjärnans blod-hjärnbarriären leder till vasogena ödem vilka kan uppträda vid ex. tumörer, fokal inflammation eller i senare stadier av ischemiska tillstånd (ex. stroke) i hjärnan. Ödemet är extracellulärt.

Minskad syre- och glukostillförsel och därmed minskad jonpumpsaktivitet i cellmembranen --> intracellulär Na+ och Cl--ansamling vilket leder till att vatten strömmar in i cellerna genom osmos kallas cytotoxiskt ödem. Vanligt i tidiga stadier av cerebral ischemi (ex. stroke). Är intracellulärt ödem.

Minskad osmolalitet i blodbanan jämfört med hjärnans ECV --> osmos av vatten till ECV ger upphov till osmotiska ödem. Ex. vid SIADH eller andra hyponatremiska tillstånd.

Destruktion av barriären mellan hjärnan och CSF ger upphov till interstitiella ödem. Liknar vasogent ödem mycket, är extracellulärt. Dock innehåller CSF nästan inga proteiner vilket blodplasma gör.

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Ska du bara träna inför T5-neurotentan så klickar du på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Logga in