Termin 5    NSPR    Fråga 840

Hur fungerar läkemedlet naltrexon?

Naltrexon används bl.a. vid alkoholberoende. Binder μ-opioidreceptorn (och kanske även κ- och δ-opioidreceptorerna) och minskar signaleringen av både endogena opioider och exogena, ex. heroin. Minskar således den euforiska känslan vid alkoholintag. I studier har det visat sig att hämning av den eufori som annars kan uppträda vid en "primingdos" av alkohol efter en tids abstinens är mycket central för att förhindra återfall. Ger inga bieffekter vid alkoholintag, som t.ex. disulfiram (Antabus - som hämmar ALDH).

Andra substanser som kan användas vid alkoholberoende är akamprosat (Campral) som förändrar GABA/glut-balansen i hjärnan och nalmefen (Selincro) som är en μ- och κ-opioidreceptorantagonist.

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Ska du bara träna inför T5-neurotentan så klickar du på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Logga in