Termin 4    ERL    Fråga 773

Vilken antikropp är patognomon för Graves sjukdom?

TRAK är antikroppar riktade mot TSH-receptorn och dessa förekommer endast vid Graves sjukdom. I 95 % av fallen är de positiva hos en patient med Graves. Man kan alltså säga att om en patient har TRAK så är det 100 % säkert att denne har Graves, men om en patient inte har TRAK kan denne ändå ha Graves. Dessa antikroppar stimulerar TSH-receptorn vilket leder till ökat jodupptag i tyreoidea, ökad produktion av T4 och T3 samt cellulär tillväxt.

TPO-ak (antikroppar mot TPO) är positiva i ca 65 % av fallen. Osäkert vilken funktion denna antikropp har vid sjukdomen. Förekommer även vid Hashimotos sjukdom.

TSAK och TRAKA existerar inte.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in