Termin 4    ERL    Fråga 768

Hur fungerar sulfonureider (SU)?

Ökad insulinfrisättning från betacellerna i de Langerhanska öarna leder till ökat glukosupptag i kroppen och sänkt plasmaglukos. Önskvärd effekt - behandling med SU ges vid diabetes typ II.

Minskad nedbrytning och därmed upptag av glukos i tarmen står substansen akarbos för. Är ett annat läkemedel för behandling av diabetes typ II.

Hämning av DDP4 leder till ökade nivåer av inkretiner och alla deras positiva effekter. Denna typ av läkemedel kallas DDP4-hämmare. Även denna typ av läkemedel används vid diabetes typ II.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in