Termin 4    IBI    Fråga 658

Vilken verkningsmekanism har penicillin?

Penicilliner binder in till PenicillinBindande Proteiner (PBP) och hämmar bakteriernas peptidoglykansyntes (cellväggssyntes).

Även cefalosporiner, karbapenemer och monobaktamer binder PBPs och hämmar bakteriers cellväggssyntes.

Glykopeptider, lipoglykopeptider och cykliska lipopeptider hämmar bakteriers cellväggssyntes, men de har andra verkningsmekanismer.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in