Termin 4    GNM    Fråga 1093

För att säkert kunna diagnosticera celiaki bör man... ?

Man bör utgöra en esofagogastroduodenoskopi med biopsitagning från duodenum. Skadan i slemhinnan ses främst i duodenum men även i senare delar av tunntarmen. Dock förekommer ingen förändring i ventrikelns slemhinna. Hos barn med mycket höga nivåer av anti-transglutaminasantikroppar är skopin med biopsitagning ibland inte nödvändig.

En DT buk med kontrast hjälper inte i diagnosen av celiaki.

Höga nivåer av kalprotektin pekar på en inflammatorisk sjukdom, ex. Crohns sjukdom, ulcerös kolit eller en gastroenterit.

Hb i faeces pekar inte på celiaki. Förekommer istället vid vissa gastroenteriter eller tumörer i magtarmkanalen.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in