Termin 4    IBI    Fråga 1080

Pneumokocker kan förvärva nedsatt känslighet mot penicillin. Vilken mekanism ligger vanligen bakom?

Den förändrade strukturen hos det penicillinbindande proteinet gör att penicillin inte längre kan binda till proteinet och därmed inte inhibera dess funktion.

De andra tre alternativen utgör möjliga resistensmekanismer, men ses generellt inte hos pneumokocker.
Produktion av penicillinnedbrytande proteiner, s.k. penicillinaser eller betalaktamaser är den bakomliggande mekanismen vid resistensutveckling hos bl.a. ESBL-bakterier.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in