Termin 3    CREN    Fråga 962

Vilken metod är bäst att använda för att kvantifiera mängden albumin i urinen hos en person som har albuminuri?

Urinsedimentering tillåter en inte att kvantifiera mängden, eller överhuvudtaget detektera, albumin i urinen.
Urinstickan är ett semikvantitativt mått på albuminuri.
24-timmars urinsamling mäter albuminurin kvantitativt men en nackdel är att albuminurin varierar mer med diuresen (mängden producerad urin) än med den bakomliggande sjukdomens svårighetsgrad. Det kan även vara praktiskt problematiskt att samla urin under 24 timmar och felkällor som att patienten glömt att samla all urin, att dunken ej förvarats korrekt eller varit korrekt tillsluten etc. kan förekomma.

U-albumin/U-kreatinin-kvoten är således det bästa sättet att kvantifiera mängden albumin i urinen. Ett enkelt stickprov utförs och kvoten bestäms sedan. Varierar med mer patientens sjukdom än med den tillfälliga diuresen.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in