Termin 1    VF    Fråga 408

Vad är en reviewartikel?

En reviewartikel är en översiktsartikel som analyserar och presenterar publicerad forskning inom ett visst område. De kan vara av olika storlek och inkludera allt från några få studier till över hundra studier. Denna typ av publikation har en mycket hög grad av evidens.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in