Termin 1    Gen    Fråga 188

En 45-årig alkoholist har förts in till akuten med hypoglykemi. Vilken av följande mellanprodukter av citronsyracykeln kan omvandlas direkt till fosfoenolpyruvat för glukoneogenes?

I glykoneogenesen omvandlas malat till oxalacetat som sedan kan omvandlas till fosfoenolpyruvat. Rätt svar alltså: oxaloacetat

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in