Termin 1    PU    Fråga 1718

Vilka sjukdomsgrupper orsakar störst andel av sjukdomsbördan, mätt i DALYs, i låginkomstländer idag?

Infektionssjukdomar och mödra- och neonataldödlighet orsakar störst andel av sjukdomsbördan, mätt i DALYs (Disability Adjusted Life Years, funktionsjusterade levnadsår), i låginkomstländer idag, medan icke smittsamma sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom dominerar i höginkomstländer. Emellertid såg bilden liknande ut i Sverige på 1800-talet.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in