Termin 1    GNM    Fråga 1700

En 20-årig man har fastat under de senaste 24 timmarna. Vilket av följande enzymer är speciellt verksamt i denna man som en följd av hans fasta?

Vid fasta sjunker blodglukosnivån, detta kommer ge en ökad aktivering av glukoneogenesen. Glukos-6-fosfatas är ett enzym som omvandlar glukos-6-fosfat till glukos och i det sista steget i glukoneogenesen, vilket leder till att glukosnivån hålls uppe vid fasta.

Glukoneogenesen

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in