Termin 1    Gen    Fråga 1696

Vilka länder drabbades hårdast av direkta effekter av covid-19 pandemin, dvs mest sjukdom och flest dödsfall till följd av Sars-Cov-2 viruset per capita? Endast ett alternativ är rätt.

Höginkomstländer drabbades hårdast av direkta effekter av covid-19 pandemin, en förklaring till detta kan delvis vara att medelåldern i höginkomstländer är högre än den i låginkomstländer, och vi såg att risken för död korrelerade väl med en stigande ålder.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in