Termin 1    VF    Fråga 14

Vilken av följande studiedesigner har lägst evidensstyrka?

Fallstudier har ofta mycket låg evidensstyrka då man ofta fokuserar på ett enda eller några få fall. Fall-kontrollstudier har högre evidens medan kohortstudiers evidens är snäppet bättre. Allra högst evidens av de nämnda studietyperna har randomiserade kontrollerade studier.

Evidenspyramiden

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in