ERL    Fråga 1142

Om en patients blodprov pekar på hypercalcemi, utan klar orsak, vilket ytterligare blodprov kan hjälpa dig att komma vidare i utredningen?

P-PTH tas vilket ger följande ledtrådar beroende på nivå:
* Primär hyperparatyreoidism (högt PTH)
* Malignitet (lågt PTH)
* Sarkoidos (lågt PTH)
* Njurskada med tertiär hyperparatyreoidism (mycket högt PTH)
* D-vitamin intoxikation (lågt PTH),
* Litiumbehandling som orsakat hyperplasi av paratyreoidea (högt PTH)
* Familjär Hypocalciurisk Hyperkalcemi (i regel normalt PTH, låg utsöndring av calcium i urinen)

0%
0 av 179 rätt besvarade frågor

Öva på Endokrin-Reproduktion-Livscykeln (ERL) från samtliga terminer

Här har vi samlat 179 st flersvarsfrågor på temat Endokrin-Reproduktion-Livscykeln från läkarprogrammets alla terminer. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in